Okoi Seka Athanase L'Empereur du Kete Rock (1977)

Badmos BLP 50


Okoi Seka Athanase recorded this wonderfull album in Decca studio (Lagos) with help of Black Santiagos horn section. This goes from deep afro soul to highlife and soukous.

Okoi Seka Athanase - Melokon Membun Ou:


Okoi Seka Athanase - Atto E Kokoin Manh: